PRAYERS AND HYMNS

THE NATIONAL ANTHEM
Jana gana mana adhinayaka jaya he,

Bharata bhagya vidhata,

Punjab, Sindhu, Gujarata, Maratha,

Dravida, Utkala, Banga,

Vindya, Himachala, Yamuna, Ganga,

Uchhala Jaladhi Taranga,

Taba subha name jage,

Taba subha ashisha maange,

Gahe taba jaya gatha,

Jana gana mangala dayaka jaya he,

Bharata bhagya vidhata,

Jaya he, Jaya he, Jaya he,

Jaya,Jaya, Jaya, Jaya he.

PLEDGE
THE LORETO CHORUS
PRAYERS
PRAYERS BEFORE CLASS
PRAYER AFTER CLASS