SUPPORT STAFF 2019-2020

  From left to right

 • SAGAR MONDAL
 • BASU DEO RAM
 • SHAKIL AHMED
 • LAKHAN NAYAK
 • KAMAL MONDAL
 • ANIL SHARMA
 • KALIPADA SARDAR
 • SHANTANURAJ MONDAL
 • BABLU BOIRAGI
 • CLARA GOMES
 • LESLIE ANN DIAS(Supervisor)
 • Mrs. M. KAPUR (Pricipal)